Fond v číslech

K 31.12.2022

0 %
LTV
0 mld. Kč
Aktiva
0 mil. Kč
EBITDA

Safety Real, Fond SICAV, a.s. je nesamosprávným fondem kvalifikovaných investorů s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, která je oprávněna obhospodařovat a provádět administraci fondu. Safety Real, Fond SICAV, a.s. je zvláštním typem akciové společnosti upraveným v ust. § 154 až 169 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění pozdějších změn, dále jen „ZISIF“, jenž je dle ZISIF přípustný pouze pro investiční fondy.

Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany ČNB. Dne 11. 2. 2014 byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 16888.
Depozitářem fondu je CYRRUS, a.s., Veveří 3163/111 (BUDOVA PLATINIUM), 616 00 Brno, IČ: 639 07 020, DIČ: CZ63907020, (Spisová značka B 3800 vedená u Krajského soudu v Brně).
AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů kvalifikovaných investorů dle zákona 240/2013 Sb. a jejich akcionářem nebo podílníkem se může stát kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na: http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost.
V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., City Tower, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.
Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

Sídlo fondu

Křižíkova 213/44
186 00 Praha 8
IČ 24799751
DIČ CZ24799751

AVANT investiční společnost, a.s.

Ing. Michal Brothánek, Obchodní ředitel a člen představenstva

+420 603 800 134
michal.brothanek@avantfunds.cz

City Tower
Hvězdova 1716/2b
140 00 Praha 4 - Nusle

Vývoj hodnoty investiční akcie

Vývoj čisté hodnoty aktiv (NAV) v mld. Kč

Základní parametry fondu

Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů
Podkladová aktiva fondu
komerční nemovitosti
Emitovaný cenný papír
investiční akcie, zaknihovaný cenný papír na jméno
Veřejná obchodovatelnost
ano
Frekvence úpisu investičních akcií
ročně
Minimální investice
125.000 eur pro kvalifikované investory dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 1. ZISIF; nebo 1.000.00 CZK pro kvalifikované investory dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF
Vstupní poplatek
0-3 %
Investiční horizont
5 let a více
Frekvence odkupů investičních akcií
ročně
Splatnost odkupů investičních akcií
do 4 měsíců od podání žádosti o odkoupení, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých);
do 6 měsíců od podání žádosti o odkoupení, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), maximálně však 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých);
do 12 měsíců od podání žádosti o odkoupení, pokud žádá o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých).
Výstupní poplatek
0 %
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech
Obhospodařovatel fondu
AVANT investiční společnost, a.s.
Administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a.s.
Depozitář fondu
CYRRUS, a.s.
Auditor fondu
Kreston A&CE Audit, s. r. o.